ورود | عضويت
شنبه 09 اسفند ماه 1393
 
  جمعیت شهرستان
 

تقسيمات كشوري :

        شهرستان فريدونشهر بر اساس تقسيمات كشوري سال 1383 داراي يك بخش مركزي ، دو شهر به نام هاي فريدونشهر و برف انبار ،‌پنج دهستان  به نامهاي عشايري ، برف انبار ،‌چشمه لنگان ، پشتكوه موگويي  و پيشگوه موگويي و 207 آبادي بوده كه از اين تعداد 85 آبادي داراي سكنه مي باشد.

جمعيت :

جمعيت اين شهرستان بر اساس آخرين سرشماري سال 1375 ، 44117 نفر بوده كه از اين تعداد 22005 مرد و 22112 نفر زن بوده اند و از اين تعداد 18890 نفر در مناطق شهري و25251 نفر در مناطق روستايي زندگي مي كردند . تعداد خانوارهاي شهرستان در سال 1375 ، 8875 نفر بوده است . كه 4162 خانوار در مناطق  شهري و 4712 خانوار در مناطق روستايي بسر مي برده اند .

برآورد جمعيت شهرستان در سال 1385 برابر 39338 نفر بوده كه از اين تعداد 18854 نفر در شهر و 20484 نفر در روستاها زندگي مي كنند بدين ترتيب ضريب شهر نشيني شهرستان در سال 1385  معادل 76/42 درصد بوده است . از جمعيت برآورد شده شهرستان در سال 1385، 19280 نفر مرد و 20058 نفر زن مي باشند . اين شهرستان در مجموع 95/0 % از كل جمعيت استان ، 50/0 % از جمعيت شهري و 95/2 % از جمعيت روستايي استان را در خود جاي داده است . نرخ رشد جمعيت شهر نشيني طي سالهاي 1375 تا 1385 تغييرمحسوسی پيدا نكرده است.

خانوار :

تعداد خانوار شهرستان  در سال 1385 ،‌9275 خانوار برآورد گرديده است كه از اين تعداد 4892 خانوار در مناطق شهري و 4383 خانوار در مناطق روستايي زندگي مي كنند و از نظر بافت اجتماعي و فرهنگي جمعيت اين شهرستان از اقوام مختلفي شكل گرفته كه مشتمل بر طوايف بختياري، ترکی، گرجيها، ارامنه و فارس زبانها است . 77/0 % از خانوارهاي استان در اين شهرستان زندگي مي كنند . بعد  خانوار در شهرستان فريدونشهر 5 نفر كه در خانوارهاي شهري 35/4 و در خانوارهاي روستايي 3/5 نفر مي باشد .

تراكم :

تراكم جمعيت در شهرستان فريدونشهر در سال 1375 معادل 7/19 نفر در كيلو متر مربع بوده است كه اين رقم در سال 1383 به 6/18 نفر در كيلو متر مربع رسيده است كه تابع كاهش نرخ رشد جمعيت شهرستان طي سالهاي 1375 تا 1383 مي باشد .

 

 

 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا